Jak naložit s neplatiči ve vašem nájemním bytě

Nejefektivnějším způsobem, jak se vyhnout nepříjemnostem s neplatiči, je bezpochyby prevence. Pečlivý výběr a důkladné prověření potenciálních nájemců mohou výrazně předejít budoucím problémům. V případě, že však dojde k situaci, kdy nájemce nesplní své finanční závazky včas, je klíčové využít všechny dostupné možnosti, které nám poskytuje pečlivě sepsaná a smluvně závazná přísná nájemní smlouva. 

Jak naložit s neplatiči

Správný výběr nájemce

Při výběru nájemce je klíčové provést pečlivou kontrolu. Doporučujeme ověřit jeho záznamy v registrech dlužníků, zjistit přítomnost exekucí a ověřit, zda není uveden v insolvenčním rejstříku. Je užitečné zjistit, zda má zájemce o bydlení podnikatelské aktivity a případně prověřit jeho firmu nebo živnostenské podnikání prostřednictvím IČ. Důležitým krokem je rovněž získat informace o zaměstnání zájemců a zjistit celkový příjem členů domácnosti. To umožní pronajímateli bezpečně posoudit, zda si daný nájemce může dovolit konkrétní pronájem. 

Přísná nájemní smlouva

Přísná nájemní smlouva již od počátku eliminuje potenciální problémy s neplatiči. Je důležité si uvědomit, že podpis smlouvy představuje svobodné rozhodnutí a projev vůle zájemce o bydlení. Z našich zkušeností vyplývá, že ti, kteří mají v úmyslu řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, nemají obvykle problém s podpisem i přísnější nájemní smlouvy. 

Sankce a smluvní pokuty

Vysoké smluvní pokuty za neuhrazené nájemné bývají často největším odstrašujícím prvkem. Stanovení výše nájemného probíhá na začátku nájmu, a když si nájemce uvědomí, že i malé zpoždění s platbou může mít za následek významnou finanční sankci, je pravděpodobné, že pečlivě zváží, zda se bude chtít tomuto riziku vystavit. Při aplikaci sankcí je samozřejmě klíčové zohlednit lidský faktor. V případě výjimečné situace u řádně platícího nájemce, který vás včas informuje o možném zpoždění s platbou, bychom nedoporučovali sankce aplikovat. Nicméně, pokud se taková situace opakuje, je důležité pevně hájit vaši pozici pronajímatele a trvat na uplatňování předem stanovených sankcí. Do smlouvy je také nutné uvést přesný chronologický postup. Například můžete mít výzvu č. 1 v určité výši, výzvu č. 2 v další určité výši s tím, že po neuhrazení nájemného včetně sankcí za výzvy bude následovat výpověď. 

Výpověď

Pro případ neplatičů, kteří nekomunikují, nereagují na výzvy a sankce, a neprojevují snahu vyrovnat dlužné nájemné, nebo kteří sice slibují úhradu, ale nakonec nesplní svůj slib, zůstává posledním krokem výpověď.